FREQUENTLY ASKED QUESTIONS, NEBOLI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

JAK MÁM ZADAT SPRÁVNĚ TERMÍN?  

Jako nástupní den zadejte den, kdy už chcete mít vozidlo k dispozici pro naložení, případně vyjetí "vaším" směrem. Počítejte s tím, že vozidlo pro vás nebude připraveno dříve než ve 14 hodin. Jako výstupní den zadejte, kdy chcete vozidlo vrátit pronajímateli. Vozidlo musí být přistaveno na místo určení do 11 hodin abychom ho stihli připravit na jeho další cestu. Tento den je ZDARMA! Náš kalkulátor vám cenu sám o jeden den poníží. Myslete na to, že oba dny musejí být pracovní. Ve jimečných případech, po dohodě s pronajímatelem a za příplatek 500 Kč to může být neděle odpoledne až večer.

 

KDY SI MOHU VYZVEDNOUT PRONAJATÝ VŮZ?

Pronajatý vůz si můžete vyzvednout 1. den řádně sjednaného pronájmu v době mezi 15:00 - 17:00 hod. a to vždy po předchozí telefonické domluvě s pronajímatelem. Nástupním dnem musí být pracovní den a je účtován standardní denní sazbou za pronájem dle platného ceníku! 

Za případné předání vozidla nájemci mimo uvedenou pracovní dobu bude nájemci účtován poplatek ve výši 500 Kč.


KDY MUSÍM PRONAJATÝ VŮZ VRÁTIT?

Pronajaté vozidlo musí být vráceno zpět pronajímateli v poslední den řádně sjednaného pronájmu a to v době mezi 8:00 - 10:00 hod. Výstupním dnem musí být pracovní den a je ZDARMA!

Za pozdější vrácení pronajatého vozu může být nájemci účtována smluvní pokuta až do výše až 5 000 Kč podle délky prodlení s navrácením vozu. 

 

CO ZNAMENÁ ZIMNÍ PROVOZ?

Zimní provoz znamená, že takto označené vozidlo je technicky připravené pro provoz v zimně. Můžete si ho půjčit a vyrazit s ním za zimními radovánkami. Vozidlo je kromě standardní zimní výbavy dodané výrobcem navíc řádně přezuto na zimní nebo celoroční pneumatiky. Navíc mezi příslušenstvím naleznete i odpovídající sněhové řetězy.

 

PROČ NEMOHOU NEOZNAČENÁ VOZIDLA JEZDIT V ZIMĚ?

Vozidla, která nejsou označena symbolem vločky - zimní provoz nejsou přezuta na zimní ani celoroční pneumatiky. Jsou "zazimována" a zpravidla dočasně vyřazena z evidence motorových vozidel. To, že s nimi u nás v půjčovně nepočítáme pro zimní provoz ale neznamená, že nejsou výrobcem uzpůsobena pro cestování v zimě. 

 

KDO MŮŽE NAŠE VOZY ŘÍDIT?

V případě pronájmu obytného vozu jehož délka přesahuje 7 m musí být nájemce starší 25 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo vyšší po dobu nejméně 5 let. V případě pronájmu obytného vozu jehož délka nedosahuje 7 m, dodávkového či osobního vozu musí být nájemce starší 23 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo vyšší po dobu nejméně 3 let. V obou případech by měl být ideálně aktivním řidičem.

 

KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA PORUŠENÍ DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ? 

Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů včetně parkovacích přestupků. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu. Každá výzva k platbě za porušení dopravních předpisů či za parkovací přestupky, která dorazí k rukám pronajímatele, bude přefakturována nájemci spolu s administrativním poplatkem 400 Kč. Nájemce musí tuto fakturu uhradit bezodkladně. 


CO JE HLAVNÍ SEZÓNA?

Hlavní sezonou se rozumí období zvýšené poptávky po zápůjčce obytných vozů. Konkrétně se jedná o měsíce červen, červenec a srpen.


JAKÁ JE MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU?

U obytných vozů platí, že minimální doba pronájmu je v hlavní sezóně 7 nocí. Mimo hlavní sezónu jsou to 3 noci. Ostatní kategorie vozů půjčujeme bez tohoto omezení. 


JE MOŽNÉ SI PRONAJATÝ VŮZ VYZVEDNOUT I O VÍKENDU?

V hlavní sezóně nelze z kapacitních důvodů víkendové předání zajistit. V ostatních měsících je to po dohodě a za poplatek ve výši 500 Kč s pronajímatelem možné.


JAK DLOUHO TRVÁ PŘEDÁNÍ PRONAJATÉHO VOZU?

Nováčkům předáváme obytné vozy obvykle 90 - 120 minut, během kterých probíhá podrobné zaškolení k obsluze. Zkušenějším cestovatelům a jiné kategorie vozů předáváme výrazně kratší dobu. Při předávání vozidla bude sepsán podrobný předávací protokol, který bude odrážet aktuální stav vozidla a příslušenství.


DO KDY MUSÍ BÝT UHRAZENA REZERVAČNÍ ZÁLOHA?

Rezervační záloha musí být připsána na náš účet do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k platbě. Teprve po připsání prostředků na náš účet bude rezervace zaknihována a termín pro vás závazně rezervován. Pokud se tak nestane bude vaše rezervace automaticky zrušena a termít uvolněn dalším zájemcům.


DO KDY MUSÍ BÝT UHRAZENA DOPLATKOVÁ FAKTURA?

Doplatková faktura musí být uhrazena k datu splatnost na ní uvedeném. Jsou to zpravidla 3 týdny před zahájením pronájmu vozidla.


SKLÁDÁM VRATNOU KAUCI?

Ano, po dobu pronájmu jsou případné škody na vozech i vozy samotné částečně kryty vratnou kaucí. Výše vratné kauce je od 10 000 do 25 000 Kč podle typu vozu. 


K ČEMU SLOUŽÍ VRATNÁ KAUCE?

Pronajímatel si vyhrazuje právo z kauce uhradit případnou spoluúčast, smluvní pokuty, doplatek za nadlimitní počet ujetých km či náhradu škody, na kterou se nevztahuje pojištění vozidla, dále na  pokrytí nákladů spojených s opravou, ztráty nebo odcizení věcí, které nejsou přímo spojeny s vozidlem a byly zapůjčeny jako příslušenství. Pronajímatel je oprávněn kauci zadržet až do úplného vyčíslení rozsahu škody. 


JAK MŮŽE BÝT VRATNÁ KAUCE HRAZENA?

Vratná kauce může být složena jak hotově a to nejpozději v okamžiku převzetí vozu do pronájmu, tak i bezhotovostně převodem na účet pronajímatele. V tomto případě musí být kauce připsána na účet pronajímatele nejpozději jeden den před zahájením pronájmu. 


KDY DOSTANU SVOU KAUCI ZPĚT?

Kauce složená převodem bude nájemci vyplacena zpět převodem do 5 pracovních dnů po navrácení vozidla pronajímateli. Kauce složená v hotovosti bude nájemci vyplacena zpět v hotovosti při navrácení vozidla nebo bude vložena na účet nájemce následující pracovní den po navrácení vozidla pronajímateli. O způsobu vrácení kauce složené v hotovosti bude rozhoduje pronajímatel v závislosti na stavu v jakém bude vozidlo vráceno. Přihlédnuto bude zejména k míře znečištění a různých drobných poškození.


CO JE TO SERVISNÍ POPLATEK A K ČEMU SLOUŽÍ?

Servisní poplatek je cena stanovená pronajímatelem za přípravu vozidla a příslušenství k předání nájemci. Při době nájmu nižší než 8 dní je servisní poplatek automaticky zahrnut do celkové ceny nájemného. Při nájmech delších než 8 dní nebo pronájmu jiných než obytných vozidel není servisní poplatek účtován. 


JAK MÁM VOZIDLO PŘIPRAVIT PŘED VRÁCENÍM?

Vozidlo se předává zpět s takovým množstvím paliva s jakým bylo zapůjčeno. Zpravidla je to s plnou nádrží. Vozidlo musí být před předáním čisté a uklizené jak v obytné části, kabině řidiče tak i v garáži (zavazadlovém prostoru) vozu. V případě obytných vozů musí být prázdná nádrž na odpadní (šedou) vodu a prázdná a vypláchnutá WC kazeta (černá voda). V případě nedodržení tohoto pravidla je nájemce oprávněn požadovat poplatek ve výši 1 500 Kč za následný úklid.

Stav čerstvé vody, plynu ani WC chemie není nájemce povinen doplňovat. Vozidlo nemusí ani umývat zvenku.


JSOU VOZIDLA POJIŠTĚNA A PŘÍPADNĚ JAK?

Ano, na všechna naše vozidla jsou uzavřeny kromě povinných ručení (POV) také pojistky typu “all risk”, které kryjí všechna 3 základní rizika - havárii, vandalismus i živel. Typickou spoluúčastí je 5% minimálně 5 000 Kč. Skutečnost se může mírně lišit v závislosti na aktuální partnerské pojišťovně. O aktuálních detailech budete informováni v nájemní smlouvě i zasláním aktuálních pojistných podmínek. Z havarijního pojištění nelze uplatnit škodu, která vznikla neopatrností, nevhodným či neodborným zacházením s vozidlem či svěřenými věcmi.


JAK SE POSTUPUJE, POKUD VZNIKLÁ ŠKODA PŘESAHUJE VÝŠI VRATNÉ KAUCE.

Pokud vzniklá škoda přesahuje výši vratné kauce je nájemce povinen uhradit pronajímateli rozdíl mezi výší škody ponížené o plnění pojišťovny a kaucí nejpozději do 5ti kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě.


JAK POSTUPOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ?

Při dopravní nehodě či jiné škodě způsobené provozem vozidla nad 25 000 Kč musí nájemce informovat místní policii, pronajímatele i pojišťovnu. Dále musí vyhotovit zápis o dopravní nehodě a sepsat podrobný popis škod. Do zápisu je nutno uvést všechny účastníky nehody včetně kontaktních údajů. Nájemce je povinen aktivně spolupracovat při řešení opravy či odtahu vozidla. Při nehodě nebo závadě, nemá nájemce žádný nárok na náhradní vozidlo ani na finanční kompenzaci.


LZE VOZIDLO PŘEDAT I MIMO SÍDLO PRONAJÍMATELE?

Vozidlo lze přistavit na libovolné místo v Ústí nad Labem a okolí i do Prahy na parkoviště u OC Letňany.  Do 50 km od sídla pronajímatele a Prahy je tato služba zdarma. Na jiná místa lze vozidlo přistavit za cenu 16 Kč/km obousměrně. Během hlavní sezóny nelze tuto službu  z kapacitních důvodů zajistit. V tomto období se vozidla předávají zpravidla na adrese pronajímatele.


MOHU VOZIDLO V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPRAVIT?

Vozidla jsou nová nebo zánovní a jsou zpravidla v tovární záruce případně prochází pravidelnými servisními prohlídkami. Z těchto důvodů je raději nijak neopravujte! Pokud se však jedná o drobnou opravu, která je ve prospěch dalšího komfortního užívání vozu po dobu pronájmu můžete opravu provést. Typickým příkladem může být výměna pojistky. Veškeré opravy však musí být telefonicky konzultovány s pronajímatelem!


CO MUSÍM DODRŽOVAT A CO JE ZAKÁZÁNO?

Během jízdy jsou všechny osoby ve voze povinny dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním vozidla na pozemních komunikacích platné v daných zemích. Během jízdy je přísně zakázáno pohybovat se v obytné části vozu, užívat lůžka k odpočinku či spánku. Všichni cestující jsou povinni za jízdy sedět a být po celou dobu pohybu vozidla připoutáni bezpečnostními pásy. 

Ve vozech je zakázáno kouřit, zapalovat jakýkoliv oheň (včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek) s výjimkou v obytných vozech vestavěného plynového vařiče. 

Dále je zakázáno přepravovat jakákoliv zvířata včetně domácích mazlíčků, rozměrné a nebezpečné předměty, které by mohly poškodit interiér vozu v jeho obytné části. K tomuto účelu jsou určeny výhradně zavazadlové prostory v zadních částech vozů


KAM MOHU A KAM NESMÍM S VOZIDLEM VYCESTOVAT?

Nájemce může s vozidlem vycestovat do států na geografickém území Evropy s výjimkou Turecka, Albánie, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Moldávie, Kosova, ostrovů Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry.

Nájemce dále nesmí s vozidlem vycestovat na území válečná, s občanskými nepokoji nebo podobnými událostmi.


MOHU SVOU REZERVACI ZRUŠIT?

Při zrušení rezervace nájemcem před zahájením pronájmu vozidla, je nájemce povinen uhradit pronajímateli storno poplatky dle Smlouvy o pronájmu vozidla a Všeobecných obchodních podmínek. 


MOHU SI DOBU PRONÁJMU PRODLOUŽIT?

Na základě telefonické žádosti učiněné nejpozději 48 hodin před uplynutím dříve sjednané doby pronájmu lze se souhlasem pronajímatele pronájem prodloužit. Vzniklý finanční rozdíl bude uhrazen z vratné kauce.


KOLIK UJETÝCH KILOMETRŮ JE ZAHRNUTO V CENĚ PRONÁJMU?

V ceně pronájmu je zahrnuto 300 ujetých kilometrů na každou noc. Doplatek za nadlimitní nájezd kilometrů činí 6 Kč/km včetně DPH. Doplatek za nadlimitní nájezd kilometrů je nájemce povinen uhradit pronajímateli v okamžiku navrácení vozidla nebo může být odečten z vratné kauce. Při pronájmu delším než 15 nocí není nájezd kilometrů nijak omezen.