Všeobecné obchodní podmínky

Právní zástupce

Půjčovnu a prodej obytných vozů a příslušenství na www.topdovca.cz provozují Zdeněk a Irena Kompertovi. Právním zástupcem půjčovny a prodejcem vozů je firma Bc. Zdeněk Kompert, fyzická podnikající osoba zapsaná v živnostenském rejstříku se sídlem: V Oblouku 583/11, 400 07 Ústí nad Labem v České republice, IČ: 660 733 83, DIČ: CZ7404032922.

 
Vybavení vozidla

Vybavení vozidla tvoří kromě standardní výbavy jejíž užívání je zahrnuto v ceně pronájmu vozidla, také příplatková výbava a kempingové vybavení, které je nad rámec základní ceny pronájmu vozidla. Tato výbava je specifikována v předávacím protokolu. Podpisem “Smlouvy o pronájmu” přebírá nájemce odpovědnost i za tyto svěřené předměty.

 

Povolené země (státy)

Nájemce může s vozidlem vycestovat do států na geografickém území Evropy s výjimkou Turecka, Albánie, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Moldávie, Kosova, ostrovů Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry. Nájemce dále nesmí s vozidlem vycestovat na území válečná, s občanskými nepokoji nebo podobnými událostmi.

 
Místo předání a navrácení vozidla

Pronajímatel nájemci vozidlo předá a nájemce pronajímateli vozidlo navrátí na předem smluveném místě. Nejčastěji v sídle pronajímatele případně v okruhu do 50 km od uvedeného sídla. V uvedeném okruhu a do (a z) Prahy je dovoz a svoz vozidla zdarma. Teno dovoz ani svoz vozidla nelze z kapacitních důvodů zajistit v měsících červenec a srpen.

Po dohodě je možné vozidlo předat i dále než v uvedeném okruhu. Tato služba je však zpoplatněna. Cena služby je stanovena na 16 Kč za každý ujetý kilometr a to obousměrně. Uvedená cena zahrnuje náklady na palivo jak obytného tak i doprovodného vozu a odměnu 2 řidičů.

 
Pracovní doba půjčovny

Pracovní dobou půjčovny se rozumí doba, kdy vozidla předáváme do nájmu, připravujeme je pro zákazníka a přebíráme je zpět. Jsou to pracovní dny od pondělí do pátku v době mezi 8:00 - 18:00 hod. Po dohodě +/- 2 další hodiny. O víkendech, dnech pracovního klidu a svátcích předáváme a přebíráme vozidla jen vyjímečně a to po dohodě obou stran. Tato služba je navíc zpoplatněna částkou 500 Kč.

 

Zahájení a ukončení pronájmu
CHECK IN

Pronajatý vůz si můžete vyzvednout 1. den řádně sjednaného pronájmu v době mezi 15:00 - 17:00 hod. a to vždy po předchozí telefonické domluvě s pronajímatelem. Nástupním dnem se rozumí pracovní den a je účtován standardní sazbou za pronájem dle platného ceníku! 

Za případné předání vozidla nájemci mimo uvedenou pracovní dobu bude nájemci účtován poplatek ve výši 500 Kč.

CHECK OUT

Pronajaté vozidlo musí být vráceno zpět pronajímateli v poslední den řádně sjednaného pronájmu a to v době mezi 8:00 - 10:00 hod. Výstupním dnem se rozumí opět pracovní den a je ZDARMA!

Za pozdější vrácení pronajatého vozu může být nájemci účtována smluvní pokuta a to až do výše 5 000 Kč podle délky prodlení s navrácením vozu.

 
Nájemné

Nájemné je cena určená pronajímatelem za dočasné užívání pronajatého vozidla a dalšího zapůjčeného příslušenství které je v majetku pronajímatele nebo jeho obchodních partnerů. Celkové nájemné je tvořeno cenou za dočasné užívání vozidla, cenou za dočasné užívání zapůjčeného příslušenství, DPH i případnými dalšími poplatky.

 
Záloha a doplatek

Pro závaznou rezervaci termínu pronájmu vozidla obdrží nájemce od pronajímatele výzvu k platbě (zálohovou fakturu, proforma fakturu, proformu), na základě které provede nájemce úhradu rezervační zálohy ve výši 25 % z celkového nájemného. Na úhradu rezervační zálohy má nájemce zpravidla kalendářních 5 dní. Neuhradí-li nájemce tuto výzvu ve stanovené lhůtě jeho právo na předběžně rezervovaný termín zaniká a nelze se ho nijak domáhat. 

Doplatek ve výši 75 % z celkového nájemného uhradí nájemce pronajímateli opět na základě výzvy k platbě, opět bezhotovostně převodním příkazem na účet pronajímatele a to nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením pronájmu vozidla.

 
Počet ujetých kilometrů

Při době pronájmu na méně než 15 nocí je v ceně pronájmu zahrnuto 300 ujetých kilometrů na každou uhrazenou noc. Doplatek za nadlimitní nájezd kilometrů činí 6 Kč/km včetně DPH. Doplatek za nadlimitní nájezd kilometrů je nájemce povinen uhradit pronajímateli v okamžiku navrácení vozidla nebo může být odečten z vratné kauce. Při době pronájmu na 16 a více nocí není nájezd kilometrů nijak omezen.

 
Vratná kauce

Propůjčené věci jsou částečně zajištěny vratnou kaucí jejíž výše se sjednává podle hodnoty propůjčených věcí a to v rozmezí 10 000 - 30 000 Kč. Kauce složená bezhotovostně musí být připsána na účet pronajímatele nejpozději 1 pracovní den před zahájením pronájmu vozidla. Kauce složená v hotovosti se skládá nejpozději v okamžiku převzetí vozidla do pronájmu.

Kauce složená převodem na účet pronajímatele bude nájemci vyplacena zpět stejným způsobem a to do 5 pracovních dnů po navrácení vozidla pronajímateli. Kauce složená v hotovosti bude nájemci vyplacena zpět v hotovosti při navrácení vozidla nebo bude složena na účet nájemce do 5 pracovních dnů po navrácení vozidla pronajímateli. O způsobu vrácení kauce složené v hotovosti bude rozhodnuto pronajímatelem v závislosti na stavu v jakém bude vozidlo vráceno zpět pronajímateli. Přihlédnuto bude zejména k míře znečištění a případných drobných poškození.

 
Právo na krácení kauce

Pokud dojde ke škodní události na vozidle, je pronajímatel oprávněn kauci zadržet až do úplného vyčíslení rozsahu škody. Pronajímatel má právo z kauce uhradit případnou spoluúčast na škodě, smluvní pokuty, doplatek za nadlimitní nájezd km či náhradu škody, na kterou nelze uhradit z havarijního pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku jejich dodavatele včetně prací souvisejících s uvedením věci v předchozí stav. Pokud kauce složená nájemcem nepostačí na úhradu spoluúčasti, smluvních pokut či vzniklé škody, je nájemce povinen doplatit předmětný rozdíl na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení této výzvy.

 
Servisní poplatek

Servisní poplatek je cena stanovená pronajímatelem za přípravu vozidla a příslušenství k předání nájemci. Při době pronájmu nižší než 8 nocí bude servisní poplatek automaticky zahrnut do celkové výše nájemného. Při pronájmech delších než 8 nocí nebo pronájmu jiných než obytných vozidel není servisní poplatek účtován. 

  
Platební podmínky

Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem ve prospěch bankovního účtu pronajímatele, č. ú. 223454018/0600, jako variabilní symbol se používá číslo výzvy k platbě (zálohové faktury, proforma faktury, proformy) nebo faktury. Není-li vystavena, použije se číslo “Smlouvy o pronájmu”.

 

Převzetí zodpovědnosti 

Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad uvedených v předávacím protokolu.

Nájemce nese odpovědnost za navrácení kompletního vybavení a příslušenství vozidla.

Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů včetně parkovacích přestupků. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu. K výši pokuty, sankce či správního poplatku bude nájemci automaticky připočítán administrativní poplatek ve výši 400 Kč vč. DPH a vystavena faktura k úhradě.

 

Prohlášení

Nájemce vozidla prohlašuje, že dovršil minimální věk potřebný pro řízení pronajatých vozidel. Pro vozidla do délky 7 m je to 21 let a pro vozidla nad 7 m délky je to 25 let.

Dále prohlašuje, že je držitelem potřebného řidičského oprávnění a to po dobu nejméně 3 let pro řízení vozidel do 7 m délky a 5 let pro řízení vozidel nad 7 m délky.

Nájemce převzetím vozidla potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů popsaných v předávacím protokolu a klíčů patřících k vozidlu.

Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad uvedených v předávacím protokolu tvořícím přílohu.

 

Povinosti nájemce

Nájemce je povinen zdržet se jakékoliv manipulace s počítadlem ujetých kilometrů vozidla. 

Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození, zničení či jiné újmě na majetku pronajímatele, a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno.

Nájemce je povinen používat všechna bezpečnostní zařízení jsou-li ve vozidle nainstalována.

Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo další řidiči, kteří jsou uveden ve “Smlouvě o pronájmu”. 

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli celou škodu vzniklou na vozidle vč. příslušenství, která bude ponížena o plnění pojišťovny/en poskytnuté pronajímateli, a to na výzvu pronajímatele, nejpozději do 5 pracovních dnů.

Projednat s pronajímatelem veškeré případné opravy vozidla, které mají být provedeny v průběhu pronájmu.

Nájemce je povinen bezodkladně telefonicky ohlásit pronajímateli jakoukoliv škodu vzniklou na vozidle.

Pokud při nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby vznikla škoda přesahují 100 000 Kč či odcizení vozidla je nájemce povinen neprodleně informovat místní policii a vyžádat si od ní protokol o provedeném šetření.

Nájemce je rovněž povinen aktivně spolupracovat na řešení této události a pro pronajímatele vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě a předmětnou událost vhodným způsobem zdokumentovat (např. fotografie, videozáznam, jména a adresy svědků).

Nájemce nese odpovědnost za navrácení kompletního vybavení a příslušenství vozidla.

 

ZÁKAZY

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek. 

Kouřit a zapalovat jakýkoliv oheň včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek.  

Nájemce nesmí dát vozidlo do pronájmu třetí osobě.

Vozidlo jakkoliv upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží některých částí apod.).

Přepravovat jakákoliv zvířata včetně domácích mazlíčků.

Přepravovat rozměrné a nebezpečné předměty v obytné části, které by mohly zranit posádku nebo poškodit interiér vozu. K tomuto účelu slouží výhradně zavazadlové prostory nebo “garáže” v zadních částech vozů!

Použití vozidla pro závodní či soutěžní účely nebo testování. 

Vozidlo nesmí být použito k odtahu jiných vozidel včetně osobních.

Nájemce se zavazuje tankovat jen pohonné hmoty, které svým složením odpovídají aktuálně platným normám EU pro pohonné hmoty.

 

Navrácení vozidla

Nájemce vrací vozidlo se stejným stavem pohonných hmot, se kterým jej převzal. Obvykle s plnou nádrží.

V nájemném jsou započteny náplň propan-butanu, plná nádrž čerstvé vody a chemické prostředky do WC na týden – jejich obsah není nájemce při navrácení vozidla povinen doplňovat.

Vůz se vrací, pokud si nájemce nesjedná závěrečný úklid, ve stejném stavu v jakém ho nájemce převzal, tedy čisté a uklizené. Z venku musí být vozidlo čisté alespoň do té míry aby bylo možné bez problémů posoudit stav karoserie. Při navrácení vozidla pronajímateli musí být vyprázdněna nádrž na odpadní vodu, prázdná a vypláchnutá musí být i kazeta chemického WC.

Vozidlo nesmí být hrubě znečištěno, zejména blátem, pískem, solí, asfaltem, olejem, lepidlem, barvou, krví, močí, výkaly, srstí zvířat apod. Pokud se tak stane je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu, jako například kompletní vyčištění či nahrazení trvale znečištěných dílů novými.

 
Odstoupení od smlouvy (storno podmínky)

Nájemce má právo od pronájmu odstoupit i bez udání důvodu.

Pokud tak učiní, je povinen zaplatit pronajímateli odstupné podle tohoto klíče:

při odstoupení ve lhůtě 61 dnů a více činí odstupné 20 % z celkového nájemného

při odstoupení ve lhůtě 31 až 60 dnů činí odstupné 30 % z celkového nájemného

při odstoupení ve lhůtě 11 až 30 dnů činí odstupné 50 % z celkového nájemného

při odstoupení ve lhůtě 10 dnů a méně činí odstupné 100 % z celkového nájemného

Pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nájemce nedodrží shora uvedené platební podmínky nebo nejpozději ve lhůtě 24 hodin po sjednaném termínu převzetí vozidlo od pronajímatele nepřevezme.

Odstoupení nájemce od smlouvy nemá vliv na nárok pronajímatele na odstupné.

Při předčasném ukončení nájmu vozidla ze strany nájemce nevzniká pronajímateli povinnost navrátit nájemci nespotřebovanou část nájemného a nájemci nevzniká nárok vůči pronajímateli na vrácení nespotřebované části nájemného.

 
Smluvní pokuty

Navrátí-li nájemce vozidlo pronajímateli po uplynutí dohodnutého termínu nájmu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu v maximální výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s navrácením vozidla.

Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody. Nájemce bere na vědomí, že veškerou důvodnou náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli proto, že mu nájemce nevrátil vozidlo řádně a včas, přeúčtuje pronajímatel nájemci v plné výši.

Pronajímatel nebude požadovat zaplacení výše uvedené smluvní pokuty ani náhradu škody v případě, že vozidlo bude mít nájemcem nezaviněnou technickou závadu díky které nebude možné vozidlo vrátit ve sjednaném termínu.

Pokud nájemce nedodrží shora uvedené platební podmínky nebo nejpozději ve lhůtě 24 hodin po výše sjednaném termínu převzetí vozidla vozidlo od pronajímatele nepřevezme, vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu v maximální výši 100 % z celkového nájemného.

V případě ztráty klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky či ostatní dokumentace vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu v maximální výši 5 000 Kč za každou ztracenou položku.

V případě porušení povinností nájemce vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu v maximální výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody.

Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

 
GDPR

Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o nájmu vozidla a je s nimi nakládáno v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“) a českého Zákona o zpracování osobních údajů.

 
Pojištění

Pronajímatel prohlašuje, že na vozidlo uzavřel pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (POV) a havarijní pojištění (HAV) typu ALLRISK se spoluúčastí 5% (min. 5 000 Kč). Více o pojištění a rozsahu asistenčních služeb se dozvíte v zaslaných přílohách.

 
Ostatní

Vozidlo je kryto zárukou výrobce. Jeho případnou opravu je tedy nutno provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě záruky po předložení servisní knížky požadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Při nehodě či poruše, živelné události, vniknutí třetí osoby či odcizení vozidla nemá nájemce žádný nárok na náhradní obytné vozidlo, na náhradu škody ani na jinou finanční kompenzaci. 

Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy vyplývající ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zapůjčené vozidlo sledovat pomocí GPS.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023