Podmínky pronájmu obytných vozů

Minimální věk nájemce:

Minimální věk potřebný pro řízení našich vozidel je pro vozidla do délky 7 m 21 let a pro vozidla nad 7 m délky je 25 let.

 
Minimální platnost řidičského oprávnění

Nájemce musí být držitelem potřebného řidičského oprávnění po dobu nejméně 3 let pro řízení vozidel do 7 m délky a 5 let pro řízení vozidel nad 7 m délky a musí být občanem České republiky.

 
Zahájení a ukončení pronájmu
CHECK IN

Pronajatý vůz si můžete vyzvednout 1. den řádně sjednaného pronájmu v době mezi 15:00 - 17:00 hod. a to vždy po předchozí telefonické domluvě s pronajímatelem. Nástupním dnem musí být pracovní den a je účtován standardní denní sazbou za pronájem dle platného ceníku!

Za předání vozidla mimo uvedenou pracovní dobu či o víkendu budet nájemci účtován poplatek ve výši 500 Kč.

 
CHECK OUT

Pronajaté vozidlo musí být vráceno zpět pronajímateli poslední den řádně sjednaného pronájmu a to v době mezi 8:00 - 10:00 hod. Výstupním dnem musí být pracovní den a je ZDARMA!

 

SMLUVNÍ POKUTA

Nevrátí-li nájemce vozidlo pronajímateli v uvedenou dobu náleží pronajímateli smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.

 

Hlavní sezóna
Hlavní sezonou se rozumí období zvýšené poptávky po zápůjčce obytných vozů a vozů pro kempování. Konkrétně se jedná o měsíce červen, červenec a srpen.

 

Minimální doba pronájmu:

U obytných vozů platí, že minimální doba pronájmu je 7 nocí v hlavní sezóně (červen-srpen). Ostatní kategorie vozů půjčujeme bez tohoto omezení.
U obytných vozů platí, že minimální doba pronájmu jsou 3 noci po zbytek roku. Ostatní kategorie vozů půjčujeme bez tohoto omezení.

 
Je zakázáno:

Manipulovat s počítadlem ujetých kilometrů vozidla.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek. 

Dát vozidlo do pronájmu třetí osobě.

Kouřit, zapalovat jakýkoliv oheň včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek.  

Vozidlo jakkoliv upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží některých částí apod.).

Vozidla opravovat! Vozidla jsou nová nebo zánovní a většinou jsou v tovární záruce nebo prochází pravidelnými servisními prohlídkami. Veškeré případné opravy musí být telefonicky konzultovány s pronajímatelem.

Přepravovat jakákoliv zvířata včetně domácích mazlíčků.

V obytné části vozu se nesmějí přepravovat rozměrné a nebezpečné předměty, které by mohli zranit posádku nebo poškodit interiér vozu. K tomuto účelu jsou určeny výhradně zavazadlové prostory nebo “garáže” v zadních částech vozů!

Použití vozidla pro závodní, soutěžní nebo testovací účely. 

Použít vozidlo k odtahu jiných vozidel včetně osobních.

 
Povinnosti nájemce:

Nájemce je povinen bezodkladně telefonicky ohlásit pronajímateli jakoukoliv škodu vzniklou na vozidle.

Pokud při nehodě, živelné události nebo vniknutí třetí osoby vznikla škoda přesahují 100 000 Kč nebo dojde k odcizení vozidla je nájemce povinen neprodleně o tom informovat místní policii a vyžádat si od ní protokol o provedeném šetření.

Při dopravní nehodě či jiné škodě způsobené provozem vozidla nad 25 000 Kč musí nájemce informovat místní policii, pronajímatele i pojišťovnu.

Nájemce musí vyhotovit zápis o dopravní nehodě a sepsat podrobný popis škod. Do zápisu je nutno uvést všechny účastníky nehody včetně kontaktních údajů.

Nájemce je povinen aktivně spolupracovat na řešení této události a pro pronajímatele vyhotovit detailní zprávu o nehodě či škodě a předmětnou událost vhodným způsobem zdokumentovat (např. fotografie, videozáznam, jména a adresy svědků).

Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů včetně parkovacích přestupků. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu.

Bude-li po skončení pronájmu pronajímateli doručena výzva k úhradě pokuty bude tato nájemci okamžitě přefakturována i s manipulačním poplatkem ve výši 400 Kč. Nájemce je povinen tuto fakturu bezodkladně uhradit. 

Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození, zničení či jiné újmě na majetku pronajímatele, a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno.

Nájemce je povinen používat všechna bezpečnostní zařízení, jsou-li ve vozidle nainstalována.

Při zrušení rezervace nájemcem před zahájením pronájmu vozidla, je nájemce povinen uhradit storno poplatky dle “Všeobecných obchodních podmínek” a “Smlouvy o pronájmu vozidla”.

Během jízdy jsou všechny osoby ve voze povinny dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním vozidla na pozemních komunikacích platné v daných zemích.

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli celou škodu vzniklou na vozidle vč. příslušenství, která bude ponížena o plnění pojišťovny/en poskytnuté pronajímateli, a to na výzvu pronajímatele, nejpozději do 5 pracovních dnů.

Nájemce nese odpovědnost za navrácení kompletního vybavení a příslušenství vozidla.

Nájemce smí tankovat pouze naftu, která složením odpovídá aktuálně platné normě EU pro motorovou naftu.

 
Předání a navrácení vozidla

Vozidlo bude vráceno ve stejném stavu v jakém bylo předáno.

Při předávání vozidla bude sepsán podrobný předávací protokol, který bude odrážet aktuální stav vozidla a příslušenství.

Nájemce vrací vozidlo se stejným stavem pohonných hmot, se kterým jej převzal. Obvykle s plnou nádrží.

Při navrácení vozidla musí být vyprázdněna odpadní nádrž, vyprázdněna a vypláchnuta kazeta chemického WC.

Vozidlo nesmí být hrubě znečištěno, zejména blátem, pískem, solí, asfaltem, olejem, lepidlem, barvou, krví, močí, výkaly, srstí zvířat apod. Pokud se tak stane je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu jako například kompletní vyčištění či nahrazení trvale znečištěných dílů novými.

V nájemném jsou započteny náplň propan-butanu (1 plynová láhev), plná nádrž vody, chemické prostředky do WC na 1 týden – jejich obsah nájemce nedoplňuje.

 
Platební podmínky

Pokud nebude rezervační záloha připsána na účet pronajímatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k platbě může být rezervace automaticky zrušena bez předchozího upozornění a termín opět uvolněn pro další zájemce o pronájem.

Doplatek uhradí nájemce pronajímateli na základě výzvy k platbě bezhotovostně převodním příkazem a to nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením pronájmu vozidla.

 
Vratná kauce

Kauce složená bezhotovostně musí být připsána na účet pronajímatele nejpozději 1 pracovní den před převzetím vozidla do pronájmu. Kauce skládaná v hotovosti se skládá nejpozději v okamžiku převzetí vozidla do pronájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo krátit vratnou kauci z důvodu náhrady způsobené škody, kterou nelze pokrýt z havarijního pojištění ani jiného pojištění.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet kauci až do úplného vyčíslení výše způsobené škody.

Pokud vzniklá škoda přesahuje výši vratné kauce je nájemce povinen uhradit pronajímateli rozdíl mezi celkovou výší škody a kaucí nejpozději do 5ti kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě.

 
Přistavení vozidla

Vozidlo lze přistavit do Prahy - Letňan, na libovolné místo v Ústí nad Labem a okolí do 50 km zdarma.

Dále pak za 16 Kč/km obousměrně.

Během hlavní sezóny se z kapacitních důvodů vozidla předávají a vrací v sídle pronajímatele.

 

Pojištění vozidel

Všechna naše vozidla jsou zákoně i havarijně pojištěna zpravidla se spoluúčastí 5% minimálně však 5 000 Kč. Skutečnost se může mírně lišit v závislosti na pojišťovně u které je konkrétní vůz pojištěn. O aktuálním stavu bude informováni zasláním aktuálních pojistných podmínek.

Všechna naše vozidla jsou pojištěna včetně asistenčních služeb, které jsou sjednány v maximálním možném rozsahu. O aktuálním rozsahu budete informováni zasláním přehledu asistenčních služeb.

 
Ostatní ujednání:

Při nehodě nebo závadě, nemá nájemce žádný nárok na náhradní vozidlo ani na finanční kompenzaci.
Pronajímatel si vyhrazuje právo sledovat vozidlo pomocí GPS.

Dobu nájmu lze se souhlasem majitele prodloužit na základě telefonické žádosti učiněné nejpozději 48 hodin před uplynutím sjednané doby pronájmu.

Při nehodě či poruše, živelné události, vniknutí třetí osoby či odcizení vozidla nemá nájemce žádný nárok na náhradní obytné vozidlo, na náhradu škody ani na jinou finanční kompenzaci.

Vozidlo je kryto zárukou výrobce. Jeho případnou opravu je tedy nutno provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě záruky po předložení servisní knížky požadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo další řidič, který je uveden ve “Smlouvě o pronájmu”. 

Nájemce převzetím vozidla potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů popsaných v předávacím protokolu a klíčů patřících k vozidlu.

Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad uvedených v předávacím protokolu.

Pro více podrobností a detailů si prostudujte naše Všeobecné obchodní podmínky.